[Android]转换xml布局桑·安科

Lâulâuđổigióviếtláchtíchovui。

Nhưhiệntạianh编码器androidnàocũngbiếtJetbrainđãcho rathưviệnanko。 1àlà1 thviưncónhiềutínhnăngcựckỳhay,và1 trongnhữngcáihayđấylànógiúpta渲染视图trựctiếptrong活动,片段màkhôngcầnphải加载文件布局xml。 Điềunàygiúpcho ta渲染视图nhanhhơnđến400%。 Bằngchứngđây:

使用Anko的布局速度提高了400%
我已经和Anko玩了一段时间了,我很好奇Anko提供了哪些优势。 所以我做了一些表现…… android.jlelse.eu

纠结khiconstraintLayoutvớicấutrúcflatcũngchỉnhanhhơnđược10%sovớicáclayouttruyềnthống:

ConstraintLayout性能
ConstraintLayout已经存在了一段时间,尽管最近它在非beta版本1.0.0中变得稳定了。

Tuynhiên,để1布局phứctạpbằngtoànbộcode kotlinthìcólẽlàhơikhoaiđốivớinhiềuanh em(trừnhữngsiêunhân,thútính。n n rainềanểinềinườinềin)iền ni n,i n,i n n ni n n)i n,i n,i)n)i n)iườn ni n,i i n ni n,i,n ni,) bắtkịpngônngữnày。 保留1个代码布局trong xml,将其转换为đóquakotlin代码。 Đólàgiảiphápchonhữngngườilười,vàlầylội(nhưmìnhvậy)

打开Android Studio的1个插件。 pluginy插件giúpta转换xml-> kotlin代码:

anko-ide-plugin.jar
在线存储照片和文档。 可从任何PC,Mac或电话访问它们。 在Word,Excel或…上创建并一起工作… 1drv.ms

T plugini saophảidowncáinày,vìhiệntại插件预览củaankođangcó1问题:ko预览đượccustomview

XML到DSL转换器不起作用·问题#370·Kotlin / anko
Android Studio 2.4 Preview7 Anko插件0.10? (https://teamcity.jetbrains.com/viewLog.html?buildId = 1067204 tab … github.com

下载xongthì导入插件vàoAndroid Studiothôi

Vào插件设置,从磁盘安装插件

好的,您可以通过1种布局trong xml,rọigọilệnh转换

G 2 Shift +隐藏菜单搜索,搜索转换为Anko布局DSL

KếtQuảthuđược1文件活动

文件活动được插件生成động

Nhưtathấy,代码choviệc渲染视图đãđượctraựng生成ra。 Giờtachỉcần复制đoạn代码đóvào活动củachúngta,rồixóa活动đcgentựựng起亚。 Vậylàđủ

activityâàlà活动màtacầnxâydựng布局lúcbanđầu

Nuuthíchthìcóthóxóaluôncả文件xmlvừaviết。 Nhưngmìnhkhôngkhuyếnkhíchbởisaunàylỡcóphảichỉnhsửalại布局,mìnhnêngiữ文件xmlđóđểchỉnhchodễ。 Nhìncode kotlin kotrựcquanbằng,nhấtlàkhitrình预览củaankohiệnnaychưađượchoànthiện。

Trênđâymìnhđãtrìnhbàycáchsụdụng插件đểconvert xml qua kotlinsửdụnganko。 Rấtmongnógiúpđccácbạnlườivàchưabiếtđếnthủthuậtnày